دوره های سدرو

تعیین سطح
گروه: زبان - انگلیسی

   0 تومان

مدرس: مرتضی اسدی

ساعت برگزاری: 17-18

تاریخ شروع: 1399/07/24

تاریخ اتمام: 1399/07/24

گروه سنی: بزرگسال

تعداد جلسات: 1

ظرفیت: 5

تعیین سطح
گروه: زبان - انگلیسی

   0 تومان

مدرس: مرتضی اسدی

ساعت برگزاری: 20-21

تاریخ شروع: 1399/07/23

تاریخ اتمام: 1399/07/23

گروه سنی: بزرگسال

تعداد جلسات: 1

ظرفیت: 5

کارگاه Listening
گروه: زبان - انگلیسی

   250,000 تومان

مدرس: مرتضی اسدی

ساعت برگزاری: 8:30-10

تاریخ شروع: 1399/08/01

تاریخ اتمام: 1399/10/18

گروه سنی: بزرگسال

تعداد جلسات: 12

ظرفیت: 12

کارگاه سرخابی
گروه: زبان - انگلیسی

   200,000 تومان

مدرس: مرتضی اسدی

ساعت برگزاری: 18-19:30

تاریخ شروع: 1399/08/06

تاریخ اتمام: 1399/11/11

گروه سنی: بزرگسال

تعداد جلسات: 15

ظرفیت: 20

کارگاه لغت
گروه: زبان - انگلیسی

   200,000 تومان

مدرس: مرتضی اسدی

ساعت برگزاری: 19:30-21

تاریخ شروع: 1399/08/06

تاریخ اتمام: 1399/11/14

گروه سنی: بزرگسال

تعداد جلسات: 15

ظرفیت: 20

کارگاه تصحیح Writing
گروه: زبان - انگلیسی

   250,000 تومان

مدرس: مرتضی اسدی

ساعت برگزاری: 11-12

تاریخ شروع: 1399/08/03

تاریخ اتمام: 1399/11/11

گروه سنی: بزرگسال

تعداد جلسات: 15

ظرفیت: 20

کارگاه مقاله نویسی
گروه: زبان - انگلیسی

   250,000 تومان

مدرس: مرتضی اسدی

ساعت برگزاری: 18-19:30

تاریخ شروع: 1399/08/06

تاریخ اتمام: 1399/10/09

گروه سنی: بزرگسال

تعداد جلسات: 10

ظرفیت: 20

کارگاه Speaking
گروه: زبان - انگلیسی

   250,000 تومان

مدرس: مرتضی اسدی

ساعت برگزاری: 16:30-18

تاریخ شروع: 1399/08/03

تاریخ اتمام: 1399/10/20

گروه سنی: بزرگسال

تعداد جلسات: 12

ظرفیت: 15