رویدادهای سدرو

کاربرد سیستم های توصیه گر در کسب و کارها
گروه: کامپیوتر- هوش مصنوعی

   50,000 تومان

برگزار کننده: فرناز غزنوی

ساعت برگزاری: 15-17

تاریخ شروع: 99/10/26

تاریخ اتمام: 99/10/26

گروه سنی: بزرگسال

تعداد جلسات: 1

ظرفیت: 100