منابع آموزشی سدرو

IELTS Reading Tips
گروه: زبان - انگلیسی

منتشر کننده: مرتضی اسدی

گروه سنی: بزرگسال

تعداد صفحات: 6

حجم: 655K

فرمت: pdf

TopicsCards Morteza Asadi 2020
گروه: زبان - انگلیسی

منتشر کننده: مرتضی اسدی

گروه سنی: بزرگسال

تعداد صفحات: 31

حجم: 337K

فرمت: pdf

کتاب سرخابی
گروه: زبان - انگلیسی

منتشر کننده: مرتضی اسدی

گروه سنی: بزرگسال

تعداد صفحات: 226

حجم: 32M

فرمت: pdf

Recent IELTS Speaking Topics and Questions 2020-1
گروه: زبان - انگلیسی

منتشر کننده: مرتضی اسدی

گروه سنی: بزرگسال

تعداد صفحات: 35

حجم: 733K

فرمت: pdf